โปรแกรม SISA Smart

ระบบบริหารงานโรงเรียน

SISA : School Information System Advance คือ โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะที่เหมาะสำหรับการบริหารงานที่ครอบคลุมการทำงานทุกฝ่ายภายในองค์กร พัฒนาโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถทำงานได้ทุกที ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล บุคลากรทุกแผนก ทุกฝ่าย สามารถดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ได้ทันทีโดยง่ายและสะดวก จึงทำให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ส่งผลให้ระบบงานบริหารภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ระบบดูแลช่วยเหลือ

SISA Care เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมบริหารสถาศึกษา SISA ที่ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับติดตามดูและนักเรียนที่มาเรียนโดยจะสามารถตรวจสอบผ่านอินเตอร์เน็ตหรือผ่านข้อความ SMS โดยจะส่งถึงผู้ปกครองทันที ทำให้ทราบว่าบุตรหลานท่านมาโรงเรียนหรือไม่ และมีระบบติดตามการขาดเรียนโดยครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมระบบพฤติกรรมการหักคะแนน การเพิ่มคะแนนความดี อีกด้วย นี้เป็นเพียงความสามารถหนึ่งเท่านั้นซึ่งระบบของ SISA CARE ยังมีความสามารถด้านอื่นๆ อีกมากมาย

ระบบศูนย์อาหาร

เป็นหนึ่งในทางเลือกในการยกระดับการบริการศูนย์อาหารภายในสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบช่วยเพิ่มความสะดวกสะบาย รวดเร็วแม่นยำ ให้กับร้านค้าและนักศึกษา

ระบบ e-Learning

การเรียนการสอน ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ Web Based Technology เปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับคนทำงาน ที่ต้องการศึกษา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ปวส. แต่ไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานทุกวัน หรือมีวันหยุดที่ไม่แน่นอน